Deklaracja dostępności

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

 1. Wstęp do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku możliwy jest przez wejście zlokalizowane od strony ul. Bohaterów Getta Warszawskiego  
 2. Wejście główne do budynku posiada podjazd.
 3. Biblioteka nie posiada parkingu, parkowanie pojazdów bez wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych jest możliwe przy ulicy T. Kościuszki
 4. Korytarze i  przejścia wewnątrz budynku biblioteki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).
 5. Wjazd wózkiem inwalidzkim do toalety jest niemożliwy ze względu na schody.
 6. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, nie posiada ułatwień i uchwytów uławiających poruszanie się osób z dysfunkcją ruchową.
 7. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej.
 8. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 9. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Dostępność cyfrowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.warto-czytac.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2019-02-02

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poruszanie się po stronie

Użytkownicy korzystający ze strony mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiatury w obszarze głównego menu. Za pomocą tabulatora i spacji użytkownik ma możliwość wejść w podmenu strony.

Na stronie nie ma wyszukiwarki indeksującej treści na stronie.

Treści, pliki, grafika

Na stronie znajdują się pliki tekstowe i graficzne. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych.

Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Widok

Strona umożliwia przechodzenie między elementami strony za pomocą klawisza TAB

Na stronie brakuje możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery)

Serwis nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Strona jest responsywna.

W chwili obecnej trwają prace związane z budową nowej strony internetowej, zgodnie częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowane jest w 2021 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Tomasz Potemkowski

e-mail: bibliotekakozminek@wp.pl; telefon: 62/7638600

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.